Quang Minh đã xây dựng hệ thống giải pháp tổng thể (CAE/CAD/CAM/CNC) cho sản xuất khuôn mẫu và đồ gá vì vậy chúng tôi đảm bảo cung cấp một dịch vụ đầy đủ cho khách hàng: